Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
   การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่
            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                                 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 
และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า, ทำการค้าขาย ,โกดัง หรือเพื่อใช้ประกอบกิจการอื่นๆเพื่อหารายได้                       
                                -  อัตราการคิดภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                                ให้ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน  คือ  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง
                                กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น  ในอัตราร้อยละสิบสองครึ่งของค่ารายปี
                            ค่ารายปี  คือ  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ
                                ค่าภาษี  =    ค่ารายปี   x เดือนที่ประกอบกิจการ  12.5%
                              เช่น  1.    ร้านค้า ,โกดัง  ค่ารายปีคิดจากพื้นที่ที่วางสินค้า  หรือประกอบกิจการ 
      2.   บ้านเช่า  ค่ารายปีคิดจากราคาค่าเช่า
                      -  ขั้นตอนการชำระภาษี
1.ให้ผู้รับประเมินไปรับแบบพิมพ์  และยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)  ณ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
                        2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ยื่นแบบตาม(1)  และประเมินภาษีพร้อมทั้งแจ้งรายการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)  ไปยังผู้รับประเมิน
                     3.  ผู้รับประเมินจะต้องชำระภาษีภายในกำหนด  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน                               
                        -  การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                        หากผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ยื่นคำร้องขอพิจารณาการประเมินใหม่  ต่อคณะผู้บริหารภายใน 15  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
            ภาษีป้าย
                                ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น                             
ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดง
จนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีทั้งนี้  
 
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai