Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เพิ่มเติม
 -  อัตราการคิดภาษีป้าย
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา  3  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา  20  บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
                             3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายอื่นใดหรือไม่  กับป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือ                                ทั้งหมด  อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  ให้คิดอัตรา  40  บาท  ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
                                **  ถ้าเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตร  ให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
                                **  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 
-  ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
1.พนักงานเจ้าหน้าที่จะประกาศให้เจ้าของป้ายมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  (ภ.ป.1)
2.ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
3.ในกรณีติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิมให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย                        
                                ภายใน
  15  วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
4.กรณีโอนป้าย  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับโอน
5.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ  และประเมินภาษีป้าย
   6.เจ้าของป้ายจะต้องไปชำระภาษีภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ ประเมิน 
-  การอุทธรณ์การประเมินภาษี
หากผู้รับประเมินเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้ได้
                               รับมอบหมาย
  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
 
 
           
 
 ภาษีบำรุงท้องที่
                                ภาษีบำรุงท้องที่  คือ  ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินทั้งเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
         ธรรมดาหรือนิติบุคคล
 
-  อัตราการชำระภาษีบำรุงท้องที่
ตามประกาศราคาปานกลางที่ดิน  ซึ่งทางราชการกำหนดราคามาตรฐานประเมินภาษีบำรุงท้องที่ทุก  4  ปี 
-   ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
1.   ผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4 
 
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai