Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค มีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างตำบลเมืองศรีไค กับชุมชนต่างๆ ดังนี้
     - ถนน รพช. ลาดยาง ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านศรีไคตก ตำบลเมืองศรีไค และตำบลคูเมือง
     - ถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลเมืองศรีไค
     - ถนน คสล. ซึ่งเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีไคออก บ้านแมด และตำบลโพธิ์ใหญ่
     
การไฟฟ้า
     - จำนวนประชากรที่มีการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 2,208 ครัวเรือนนั้นมีผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
     - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 11 หมู่บ้าน
     - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,240 ครัวเรือน
    
แหล่งน้ำ
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
     - ลำห้วยตองแวดไหลผ่านทางทิศใต้
     - ลำห้วยข้าวสาร ลำห้วยชันไหลผ่านทางทิศใต้
     - หนองน้ำ
1 สาย
2 แห่ง
3 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - น้ำประปาหมู่บ้าน (1,2,5,6,7,8,9,10,11)
     - บ่อบาดาล
     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื้นประมาณ
     - บ่อโยก
     - สระน้ำ
11 แห่ง
32 บ่อ
2 แห่ง
300 แห่ง
10 แห่ง
2 แห่ง


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai