Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 การคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วยการปรับปรุงและหาแนวทาง แก้ไขหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
          - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลูกรังหรือถนนดิน
          - ปรับปรุง ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
          - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำต่างๆ ในเขตเทศบาลให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้
          - ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง  
          - ติดตั้งป้ายจราจรต่าง ๆ ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนน ชื่อซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
     1.2 สาธารณูปโภคและไฟฟ้า
          - ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
          - ติดตั้งและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
          - จัดหารถบรรทุกกระเช้าสำหรับติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
          - ก่อสร้างหรือขยายเขตระบบประปาให้เป็นของการประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน
     1.3 สาธารณูปการ
          - จัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อขายสินค้าอุปโภคบริโภคอีกทั้งเพื่อการรองรับผลผลิตของเกษตรกรในตำบลได้มีที่
     1.4 การพัฒนาผังเมือง
          - เสนอให้มีการประกาศใช้เป็นพื้นที่ควบคุมอาคารเพื่อสะดวกในการ ควบคุม ดูแลการก่อสร้างอาคาร หอพักต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
    
2. ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 สวัสดิการสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
          - ให้การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย โอกาสต่าง ๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
          - สนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
     2.2 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
          - จัดให้มีลานกีฬาเอนกประสงค์ในหมู่บ้านชุมชน
          - จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับสนับสนุนหมู่บ้านชุมชนในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
          - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีและในโอกาสต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรู้รักสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน
          - จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลสำหรับพักผ่อนและใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุย
     2.3 การศึกษา
          - สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่
          - สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์
          - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างแท้จริง
          - ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุการศึกษา แก่เด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาต่างๆ
     2.4 การสาธารณะสุข
          - สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน สปสช.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
          - ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น การป้องกันและกำจัดยุงลาย การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          - การควบคุมดูแลสุขภาวะในตลาดชุมชนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
          - สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) เพื่อนำความรู้มาร่วมพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในตำบล
          - จัดให้มีการควบคุมดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับน้ำเสียน้ำทิ้งต่างๆ ตลอด จนการประสานส่วนราชการอื่นๆในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต่างๆ  
     
3. การจัดระเบียบชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
     - ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกพื้นที่ตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
     
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์กับชุมชน
     - จัดให้มีโครงการผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาเทศบาลและแนวทางแก้ไขปัญหา
     - จัดให้มีโครงการ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน และสถานศึกษาในเทศบาล
     - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมและการประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาตำบล
     - สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้
    
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     - การส่งเสริมอาชีพของราษฎรกลุ่มต่างๆ เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
     - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีต่าง ๆ ให้มีอาชีพเสริมในการเลี้ยงดูครอบครัวได้
     - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับผู้มีสิทธิ์
     
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ห้วย หนองต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป
     - จัดการบริหารสิ่งแวดล้อมและบำบัดมลพิษต่าง ๆ เช่น การจัดหารถบรรทุกขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอกับครัวเรือนประชาชน
     - จัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมกันรักษาความสะอาด การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะต่าง ๆ  
     - การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยประสานทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ร่วมกัน กรณีพบเห็นการรุกพื้นที่สาธารณะจะดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฏหมายต่อไปอย่างเคร่งครัด
     
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์กร
     - สนับสนุนการพัฒนาการเมืองโดยยึดหลักประชาธิปไตย เช่น การฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้หลักการปกครองในกระบอบประชาธิปไตย
     - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเทศบาล เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น
     - ให้มีการพัฒนาองค์กร บุคลากร และสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกภาคส่วน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์กร และบริการประชาชนต่อไป
     - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันสมัย
     - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานใน


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai