Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกบรรจบ อภัยจิตต์
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอรรถ์วิทย์ แสงดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
สิบเอกวรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
นางสาวสุจิตรา สองสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นายกิตติ สุคนธนิตย์
นักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายพีระภัทร สวรรค์พรม
นักทัพยากรบุคคล
Responsive image
นางจิรภัทร วรพิมพ์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวสุพรรษา โกสีลา
นิติกร
Responsive image
นายสรรพาวุธ นนท์ตุลา
นักวิชาการสุขาภิบาล
Responsive image
นางสาวทิพย์สุดา โลมากาล
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
จ่าเอกขจรศักดิ์ เต็มดี
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายปัญญาพล บุเงิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Responsive image
นางวาสนา รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายภูมิศักดิ์ พันธ์งาม
นักจัดการงานเทศกิจ
Responsive image
นางสาวเกสรา ขันทวี
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นางสาวสุชาดา ศรีสมบูรณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นายภาณุวัฒน์ สาธุภาค
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นางสาวหทัยรัตน์ เกษมทาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววทันยา ทิพย์อามาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางดาว จันทร์ขิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
จ่าสิบเอกชัยธัช สารกิจ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
จ่าสิบเอกวัชรินทร์ เเก้วเล็ก
เจ้าพนักงานเทศกิจ
Responsive image
นายทศพล ศรีรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายมงคล อุเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางเสาวณีย์ ไชยนิตย์
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
Responsive image
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางอุไร เเก่นจันทร์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวลลิตา เจ็กเกลี้ยง
คนงานทั่วไป
Responsive image
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายวุฒิชัย ดอนสิงห์
พนักงานขับถยนต์
Responsive image
นายสุเทพ สอนลัทธิ
ภารโรง

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai