Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

1. โครงสร้างของเทศบาลตำบล  คือ ฝ่ายประจำที่เป็นกลไกช่วยบริหาร และดำเนินการ คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     - บริหารกิจการของเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามปกติ และรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลต่อสภาเทศบาลตำบล 
     - จัดทำแผนพัฒนาตำบลและเทศบัญญัติ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาเทศบาลตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
     - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
แบ่งการบริหารออกเป็น
     - สำนักงานปลัดเทศบาล แบ่งงาน เป็น งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานนิติกรรมและกฎหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตร 
     - กองคลัง งานการเงิน งานบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - กองช่าง งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคาร 
     - กองการศึกษาฯ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   
2. พนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาล คือ บุคลากรหลักที่ทำงานให้ เทศบาลตำบล ถือเป็นข้าราชการประจำของเทศบาลตำบลจัดเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นจะเป็นลูกจ้างของ เทศบาลตำบล ซึ่งมีทั้งลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งจะมีทั้งจ้างจ้างตามภารกิจ หรือ พนักงานจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการมีลูกจ้างนอกจากนั้นจะเป็นลูกจ้างของเทศบาลตำบลมีทั้งลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างซึ่งจะมีทั้งจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างชั่วคราวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ต้องทำภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
          (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
          (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดินที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          (4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
          (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
          (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
          (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
     โครงสร้างการแบ่งส่วนบริหารใน เทศบาลตำบล การแบ่งส่วนบริหารใน เทศบาลตำบล ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของ เทศบาลตำบล ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับภารกิจ ปัจจุบันเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เป็น เทศบาลตำบล ขนาดเล็ก


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai