Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางแก้วสวรรค์ ฤทธิ์เปี่ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวทิพย์สุคนธ์ หิรัญกุลธวัช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวจันทร์จิรา ปลายเนตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวสุมาลี ศรีดาโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
นางสาวชวัลรัตน์ พิมพ์ปัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวอรกัญญา ทองงาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
- ว่าง -
ผช.จพง.พัสดุ
Responsive image
นางสาวอลิสสรา ศิลาชัย
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
Responsive image
นายโกเมท ทิมา
พนักงานจัดเก็บข้อมูลหอพัก
Responsive image
นางสาวเสาวณีย์ จินาพร
พนักงานจัดเก็บข้อมูลหอพัก
Responsive image
นางสาวศศิประภา ทองอุทุม
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
Responsive image
นายจิรายุส เงินโฉม
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
Responsive image
นางสาวมะลิวัลย์ บุญตาเพศ
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
Responsive image
น.ส.รุ้งลาวัลย์ ไชยกุล
คนงานทั่วไป

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai